Ny kjennelse fra Valdres tingrett

VIKTIG INFORMASJON: Valdres tingrett avsa den 10. 12. 2020 kjennelse i forføyningssaken, og ga brøytemotstanderne fullt medhold.

SLUTNING:

«NN og NN forbys å brøyte veinettet nord for Nordfjellstølens vinterparkeringsplass på gnr. 137 bnr. 2 i Etnedal kommune, og må tåle at veien stenges for biltrafikk når det er snø på veien ovenfor vinterparkeringsplassen inntil det er fastsatt bestemmelser om hvordan eventuell brøyting skal organiseres.»

«NN og NN dømmes i solidium til å betale kr. 132 675 – etthundreogtretitotusensekshundreogsyttifem-kroner i sakskostnader til NN, NN, NN, NN mfl. innen 2-to-uker etter forkynning av denne kjennelsen.»

UTDRAG FRA KJENNELSEN

Kjennelsen kan lastes ned i sin helhet her

«Retten finner ikke holdepunkter for at lagmannsretten med dette har lagt en feilaktig rettslig forståelse til grunn, og slutter seg til det som her fremkommer. Retten finner også grunn til å bemerke at den rettslige forståelsen som lagmannsretten her legger til grunn, må anses å gjelde uavhengig av den til enhver tid gjeldende partskonstellasjon i saken.»

«Retten finner det etter dette sannsynliggjort at de saksøkte ved ikke å følge veglovens system, har iverksatt en rettstridig vinterbrøyting av vegnettet nord og nordøst for vinterparkeringsplassen.»

«Selv om vinterbrøyting har vært foretatt uten skader på Nordfjellstølen som påpekt av NN og NN mener retten det ut fra parts- og vitneforklaringene må kunne legges til grunn at vegnettet må oppgraderes og sikres bedre for å forhindre trafikkfarlige situasjoner som kan resultere i personskader. Retten viser her særlig til den oppdaterte rapporten fra Terje Uthushagen og hans forklaring. Som lagmannsretten også var inne på i den forrige forføyningssaken, vil det på enkelte punkter i vegnettet være påkrevd med autovern ved kjøring på vinterføre. Videre mener retten som lagmannsretten gjorde at det fortsatt knytter seg usikkerhet til om veglegemet er egnet for vinterbrøyting med tilhørende kjørebelastning. Dersom vegnettet skal brøytes vil det også være behov for parkerings- og møteplasser. Det er heller ikke utarbeidet trafikkregler for vinterbrøyting, noe som må anses påkrevd ut fra det store antall personer og biler som til enhver tid vil befinne seg i dette relativt store og populære hytteområdet, særlig i helger og på helligdager»

«Når dette ses i sammenheng med at vinterbrøytingen er rettsstridig, mener retten at det er sannsynliggjort at den iverksatte vinterbrøytingen medfører vesentlig skade eller ulempe for saksøkerne, jf. tvisteloven § 34-1 første ledd bokstav a. Kravet til sikringsgrunn er således oppfylt.»

«Et forbud mot vinterbrøyting innebærer ikke annet enn en opprettholdelse av det som har vært situasjonen på Nordfjellstølen i alle år. Ordningen vil dessuten bare gjelde frem til spørsmålet om brøyting er behandlet i bruksordningssaken i jordskifteretten. Dette kan derfor etter rettens vurdering ikke anses å stå i et åpenbart misforhold til de saksøktes interesser i å få økt salgsverdi for fritidseiendommen og de praktiske fordeler med å kunne kjøre helt frem til eiendommene.»

«At saksøkte må tåle at vegen stenges når det er snø ovenfor vinterparkeringsplassen, mener retten er innenfor den tålegrense de må finne seg i.»

«Det er ikke nedlagt påstand om hvor lenge forføyningen skal gjelde. Selv om det ligger tidsbegrensning i ordlyden midlertidig forføyning, finner retten det nødvendig å presisere i slutningen at den gjelder inntil det er fastsatt bestemmelser om hvordan eventuell brøyting skal organiseres.»

UA-75775257-1