Info om årskort og betaling for vegen

Informasjon fra Veglaget Kælvbakklie – Nordfjellstølen:
Hovedvegen fra riksvegen til Kalvbakklie og til vinterparkeringen ved Nordfjellstølen blir brøytet ved snøfall på over 10 cm. Brøyter er Jon Olav Espeliødegård (mobil: 90142106).
Årsmøtet 2019 vedtok følgende priser og satser for 2020:
  • Enkeltbillett: kr 50
  • Vinterparkering besøkende: kr 30 pr døgn 
  • Lastebil/traktor: kr 150 
  • Årskort for Nordfjellstølen og hytteeiere på Ton: kr 2100. 
  • Parkeringsavgift for vinterparkering: kr 300 
  • Årskort for hyttene ved Kalvbakklie: kr 1200 
  • VKR-tillegg for septiktømming: kr 75
  • Avgift for entreprenørers anleggskjøring ved tilbygg og påbygg: kr 1500 (ny sats)
Merk: Årskortet gjelder kun en bil, og alle hytteeiere som sokner til vegen plikter å betale årskort iht. vedtektene. Det er anledning til å kjøpe rabattert gjestekort til kr 850 som inkluderer vinterparkering for bil nr. to, eller besøkende. Gjestekort kan bestilles på veilaget.kn@gmail.com.
Tungtransport og byggearbeider:
På vegen fram til Nordfjellstølen er det som vanlig forbud mot kjøretøy over 7,5 t i teleløysingsperioden og fram til 1.juni. Den som bestiller transport som gjør skade på vegen er økonomisk ansvarlig for utbedring og reparasjoner. 
 Ny betalingsløsning for dagsturister og besøkende:
Vår avtale med SMS-pass betalingsløsning opphørte ved nyttår, og veglaget har nå fått overført tjenesten til inatur.no. Mobilbetaling går nå direkte via sms uten giro i etterkant. Kvittering for betaling kommer rett på mobilen og kan kontrolleres via inatur.no. Det er også mulig å betale med bankkort. Hytteeierne med pliktig årskort skal ikke bruke denne tjenesten, den er kun for besøkende og entreprenører som ikke har egen avtale.
Tvist om brøyting:
Det er en pågående tvist om brøyting av vegen nord for vinterparkeringen. Veglaget minner om at det er dagens vedtekter som er gjeldende regler for vegen. Vedtektene for vegen ligger tilgjengelig på siden samt annen informasjon om den pågående tvisten.
Vegarbeid til sommeren: 
Det er behov for å skifte ut enkelte stikkrenner og oppgradere grøfter slik at vegen kan tåle styrtregn og flom. 
Vi fortsetter med å gruse de strekningene av vegen som har fått tilfredstillende grøfter, samt strekninger med dårlig bærelag. Det vil bli bestilt salting av hele vegen for å binde grusen og dempe støving om sommeren. 
Vi takker for at de aller, aller fleste betaler årsavgiften raskt. Det bidrar til at vi tidlig på året vet hva vi har til disposisjon for sommervedlikehold og grusing, og dermed kan planlegge sommerens arbeid.
Har du ikke fått kort eller vil melde adresseforandring gjør det til veilaget.kn@gmail.com
BOMPASSERING UTEN KONTANTER:
Besøkende kan nå betale parkering og bomavgift med telefonen. Du får kvittering på tekstmelding. Betaling blir registrert på registreringsnummer og kan kontrolleres av utsteder via inaturs nettside.

VKR OG TØMMERUTINER:

Hytter som får utført tømming av sine septikanlegg med tankbil fra VKR betaler kr 75 i tillegg på årskort.

VKR betaler ikke inn bompenger eller andre avgifter til laget slik at det er brukene av tjenesten som dekker denne kjøringen.

NÅR BRØYTES VEGEN?

Vegen brøytes ved snøfall over 10 cm og i helgene.

KART: VINTERPARKERING:

(Nordfjellst370len.gws)

UA-75775257-1