Et enstemmig kommunestyre stemte ned brøytetilhengere

OPPDATERT 31.10.2023

Saken er nå sendt til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse.

Saken gjaldt behandlingen av en klage på et delegert vedtak gjort av administrasjonen tidligere i år, der noen hytteeiere fikk tillatelse til å gjøre større tiltak på 137/2 Nordfjellstølen uten hjemmel på eiendommen.

Nedenfor er noen sitater fra en artikkel i Avisa Valdres 30.08.23 som fulgte kommunestyrets befaring og påfølgende behandling i kommunestyresalen.

Her er noen utdrag fra artikkelen:

«De folkevalgte sa nei til vegutbedring og underforstått nei til vinterbrøyta veg på Nordfjellstølen

Sakens kjerne er om denne bakken og vegen videre innover til cirka 80 hytter skal vinterbrøytes eller ei.

En heit potet over lengre tid, den mye omtalte Onsrudbakken i hytteområdetNordfjellstølen i Etnedal, ble diskusjon i det siste kommunestyret i Etnedal.

Det har kommet mange klager på vedtaket, etter at administrasjonen i Etnedal kommune sa ja til søknaden fra hytteeiere som ønsket å utbedre den 260 meter lange og opp mot 22 grader bratte Onsrudbakken tidligere i år da den politiske behandlingen av saken ble gjort i kommunestyresalen på Bruflat. 

400 hytteeiere på Nordfjellstølen, Fjellsbygda og Tonsåsen har gått til motmæle og deltatt i oppropet. Dette på grunn av at det ved en mulig vinterbrøyta veg ikke vil bli sammenhengende skiløype mellom Tonsåsen/Fjellsbygda og Bjørgovarden/Danebu, med kopling til løypenett som Aurdal og Kruk løypelag disponerer og brøyter. 

–De som har kjøpt hytte i det øvre området har kjøpt ei hytte uten vinter veg. Det har vært snøscootertjeneste til alle disse hyttene siden 1980, og nå er det Gjermund Urberg som leverer denne tjenesten i området,forteller Ødegård. Han bor på sjølve Nordfjellstølen, som har vært i familien i generasjoner, og han har ikke noe godt forslag til alternativ skiløype på denne strekningen. Det er bratt, ulendt og vanskelig å lage en trasé som tilfredsstiller dagens krav til skiløyper, uten en massiv forytning av masse med dertil hørende planering. 

Det er først og fremst Brattbakken som er utfordrende. En eventuell oppgradering, som kommunestyret fikk innblikk i av saksbehandler Vidar Lone Lysnes, har en kostnad på cirka 1 million kroner, og er ikke finansiert; hvilket betyr at hytteeierne blir pålagt å være med på gildet med utbedring og renovering av de 260 meterne opp Onsrudbakken.

Det hører vel likevel til sjeldenhetene at det spisser seg til de grader slik det har gjort. Da politikere, saksbehandlere og tilhørere kom til kommunestyresalen på Bruflat kunne den politiske behandlingen starte.

Harald Bjerknes (FrP) sa at han savnet en klar ordlyd i reguleringsplanen for området. 

–Her er det skiløype vinterstid, og sommerveg. Hadde dette kommet tydelig fram, så ville det ikke vært noen sak for oss, sa Bjerknes.

–Jeg tror ikke noen ville legge så mye penger i utbedring og kantrekke dersom de ikke tenker å bruke vegen vinterstid. De som kjører brøytemaskin vil ikke kjøre der dersom vegen brøytes, heller ikke snøscootere, sa Bjerknes. 

–Det blir baluba, hvis denne vegen skal brøytes og ikke svartgruses, for den er bratt, opp mot 22 grader stigning, og tidvis veldig glatt, sa Bjerknes.

Han la til at man bør oppgradere områdereguleringsplanen, for å ivareta behovene som vil oppstå i åra framover, også med tanke på lokalbefolkningen, som også bruker løypenettet i området. En mulig endring av reguleringsplanen må i så fall komme fra grunneierne, som i dette tilfelle er Ødegård og Tone Brekke. 

——

Marit Slettum (Sp) støttet Bjerknes i at kommunen må oppdatere reguleringsplanen for detteområdet. 

–En videre planprosess må gjennomføres, sa hun.

Asmund Wold (KrF Felleslista) mente at hele saken burde vært unngått. –Dette burde ikke vært satt i gang, når grunneierne ikke er med på det. I følge loven skal grunneier godkjenne tiltaket, sa Wold.

Bjørn Nermoen (Ap) mente at det er mange hensyn å ta. –Jeg ser for meg roen som er på Nordfjellstølen, uten biltrafikk og strøm i alle hytter. Det er bare noen få hytteeieres om har søkt, og det kan man stille spørsmål ved. At vi underbygger mindretallet har jeg ingen god magefølelse på, sa ordførerkandidaten ved årets kommunevalg i Etnedal. 

Ordfører Linda Mæhlum Robøle(Sp) var av den klare oppfatning at denne byggesaken måtte avslås, i og med at det ikke foreligger noen heimel i lovverket.  Når de privatrettslige forholdene er uklare, så skal søknaden avslås, sa hun.

Deretter ble det foreslått gruppemøter, og etter felles gruppemøte mellom Sp og Ap ble det enighet om at etter en helhetsvurdering skulle klagen fra de mange hytteeierne tas til følge.

Det var et samstemt kommunestyre som ved voteringa stemte for å ta klagen til følge. Enstemmig tilslutning var viktig for kommunestyret i denne saken.

Det er grunn til å tro at ved en oppdatert reguleringsplan vil det bli tatt hensyn til at det har gått skiløype her siden midt på 1960-tallet. Ved en eventuell endring av reguleringsplanen, så er det grunneier som må kreve dette.

Cirka 80 hytter er uten vinterveg i området, og benytter seg av scootertjenesten til Urberg. Ved dette utfallet av saken kan ikke avgjørelsen påklages til Statsforvalteren fra den andre parten, noe som betyr at vedtaket betraktes som endelig».

SP og AP fremmet følgende forslag til vedtak i kommunestyret:
Etter en helhetsvurdering, tar Etnedal kommunestyre, klagen på vedtak i sak 52/23, om tillatelse til tiltak gnr. 137, bnr. 2 Nordfjellstølen – adkomstvei til hytter, datert 26.04.2023, til følge.

Avstemmingsprosedyre : Forslag ble satt opp mot administrasjonens forslag til vedtak.

AP/SP vedtatt ENSTEMMIG

Lenke til saken i avisa Valdres ( krever abonnement)

https://www.avisa-valdres.no/de-folkevalgte-sa-nei-til-vegutbedring-og-underforstatt-nei-til-vinterbroyta-veg-pa-nordfjellstolen/s/5-54-861231

Løypemaskin fra AKL

Tidslinje i «brøytesaken»

Tonsåsen sanatorium hadde «sportshytte» på Nordfjellstølen for skiløpere fra tidlig 1900-tall. (Se Valdresmagasinet_09_02_19_Nordfjellstølen.) ( Wilse tok bilder 1912). Skiturisme og overnatting på stølen til vei og hyttefelt blir bygget på tidlig 1970 tall, med vinterparkeringsplass på Nordfjellstølen.

Disposisjonsplan fra 1970 ble utdatert og Etnedal kommune tok på seg å lage en ny områdereguleringsplan i 2014 som skulle regulere inn dagens situasjon. Det var ikke lagt inn nye tomter eller endringer i bruken av området denne planen.

Kommunen har lagt løypene på Nordfjellstølen inn i alle vedtatte kommunale planer.

1999 Etnedal kommune

Løypene på Nordfjellstølen/Fjellsbygda tegnes inn i temakart friluftsliv.

2002 Etnedal kommune

Kommunedelplan for friluftsliv med løyper i sommerveg på Nordfjellstølen.

2004 Etnedal kommune

Etnedal kommune organiserer løypelag blant grunneierne og lager løypekart som skal være grunnlag for utbetaling av støtte til løypekjøring. Nordfjellstølen 137/2 melder seg inn i Etnedal Vestås løypelag.

2008 Etnedal kommune

Skiløypeplan 2008-2010 vedtatt 4. november 2008 av hovedutvalg for miljø og næring, sak 16/08. Løypenettet er tegnet inn i sommerveg på Nordfjellstølen i kartet.

2011 Etnedal kommune

Skiløypekart for kommunen utgis av Etnedal kommune. Selges  i dag bla på Maxbo i Etnedal. Skiløyper på Nordfjellstølen tegnet inn i sommervegen.

2013 Etnedal kommune. Kommunedelplan for kultur og fritid

Løypene på Nordfjellstølen tegnet inn i temakart skiløyper.

 2015 Etnedal kommune. Områdereguleringsplan Nordfjellstølen vedtas.

Fra saksframlegget:

«Rådmannen mener planforslaget vil legge til rette for en fornuftig utnyttelse av området. Bestemmelsene gir mulighet for en utnyttelse av tomtene på samme nivå som øvrige hytteområder i kommunen. Mange har tatt opp behovet for vinterveg til hele hyttefeltet i forbindelse med reguleringsarbeidet. Det er i dag sommerveg til hele feltet, og dette vegnettet er tegnet inn i reguleringsplanen. Øvre del av feltet har imidlertid ikke brøytet veg vinterstid. Ny vegtrase har ikke vært tema for kommunen i forbindelse med reguleringsarbeidet. Kommunen har imidlertid ingen innvendinger mot at grunneier planlegger og prosjekterer ny helårsveg til hele feltet. Dette må i så fall komme som et eget reguleringsarbeid eller revidering av planen.»

2017 Søksmål mot grunneier.

Jordskiftesak ble anlagt 24.11.2017 av 22 hytteeiere mot grunneierne på 137/2 for å få vinterbrøyting på øvre del av hyttefeltet. De andre 120 brukerne av vegsystemet ble holdt utenfor saken. Saken skapte stort engasjement og mange reagerte på at de ikke ble hørt i saken, mange kontaktet kommunen for å protestere på tiltaket.

2018 Jordskifteavgjørelse.

Mot fagdommers dissens gir de 2 lekdommerne i Valdres Jordskifterett 20 rekvirenter rett til å brøyte «på egen kostnad og risiko». Brøytetilhengerne krever samtidig bruksordningssak for å lage veglag med vedtekter for å administrere vegen.

(17-103313RF A-JFAG)

2019 Oppstart av ulovlig brøyting.

Brøytetilhengerene starter opp ulovlig brøyting av vegen vinteren 2019.

2020 Flertallet av hytteeierne som er imot brøyting begjærer en midlertidig forføyning i tingretten for å stanse brøytingen. 

Saken går videre til Eidsivating lagmannsrett som gir brøytemotstanderne medhold og legger ned et forbud mot brøyting. 15.4 2020 (Saksnr 20-006381ASK-ELAG/)

Forbud mot vinterbrøyting er fremdeles den gjeldende rettslige situasjon pr i dag.

2020 Krav om bruksordning fra brøytetilhengerne

Brøytetilhengerne krever bruksordningssak for jordskifteretten 8.6.2020

2020 ny oppstart av ulovlig brøyting

Brøytetilhengerne starter igjen ulovlig brøyting i november 2020.

Den ulovlige brøytingen blir stanset i Valdres Tingrett 10.12.2020 og brøyterne ble idømt å betale sakskostnader. (20-155750TVI-VALD)

2021 Jordskiftesaken blir ikke avvist, men fortsetter som bruksordningssak i 2022.

2023 Forslag til jordskifteavgjørelse og frist for å avklare søknadsplikt (27.01.23).

2023 Rekvirentene søker kommunen om tillatelse for diverse tiltak i Brattbakken (på vegne av brøytetilhengere) 21.03.23.

2023 Etnedal kommune. 

Søknad godkjennes som delegert vedtak av administrasjonen 26.04.23. Igangsettelsestilatelse gis.

2023 Brev fra jordskifteretten. 

Retten stanser igangsettelse av arbeider 03.05.23.

2023 Etnedal kommune. 

Kommunestyret har befaring på Nordfjellstølen 28.7.23 og behandler klagesak 81/23. Et enstemmig kommunestyre gir medhold i klagene mot vedtaket til administrasjonen.

UA-75775257-1