Hva skjer med skiløypene i vinter?

Siste oppdatering om løypesituasjonen fra Aurdal og Kruk løypelag – se oppdatert informasjon på https://www.loypelaget.no

Løypelaget støtter innregulering av skiløypene i dagens trase.

AKL skriver  i et innspill til planinitiativ på Nordfjellstølen:
«Nordfjellstølen er et knutepunkt for hovedløypa sørover fra Danebu via Bjørgovarden til Tonsåsen og til hyttefeltet i Fjellsbygda. Nordfjellstølen er også et knutepunkt for løyper fra Ølslykkja over Stiklingene, og løypa fra Øvre Rotvasslie/Kolsrudstølen. Disse løypene betjener et stort antall hytter i området og lokale skiturister, på begge sider av kommunegrensen. 
Deler av løypenettet på Nordfjellstølen går i eksisterende veger som ikke brøytes om vinteren.  Dette gjelder strekningen fra Øvre Stølslie (kryss med løype mot Bjørgovarden og mot Stiklingen) til Vardelie (kryss mot Fjellsbygda og mot Rotvasstølen) og videre ned til parkeringsplass ved Nordfjellstølen.   
Dette er en del av hovedløypa mellom Danebu og Tonsåsen med krav om at den kan kjøres opp med 30 cm snødekke.  Terrenget er bratt og setter krav til betydelige terreng-inngrep for at løypemaskin kan benyttes med 30 cm snø.   
Styret i løypelaget har ikke vurdert alternative traseer og har gjentatte ganger meddelt at dette ikke gjøres før det lokalt er enighet mellom berørte grunneiere og hytteforeninger om forslag til nye løypetraseer.   
Løypelaget har også sagt at siden terrenget er såpass bratt vil utarbeiding av nye traseer sannsynlig kreve inngrep som må godkjennes av kommunen og at vi forventer at kostnader for utarbeiding av nye løypetraseer i hovedsak dekkes lokalt, tilsvarende det som er gjort i andre deler av vårt løypenett. 
Med bakgrunn i at Aurdal og Kruk Løypelag generelt ønsker at skiløypenettet skal betraktes på lik linje med annen infrastruktur støttes forslaget om at dagens løypenett innreguleres i plan for Nordfjellstølen hytteområde. «

Her er uttalelsen fra Aurdal og Kruk løypelag som også finnes vedlagt i salgsprospekter 2019/20

Aurdal og Kruk løypelag opplyser følgende: «Vedlagt kart (ligger som vedlegg i salgsoppgaven:

«Skiløypeinformasjon fra Audal og Kruk løypelag») viser løypenettet til Aurdal og Kruk løypelag (AKL) rundt Nordfjellstølen. 

Fargevalg viser: Blå løyper normalt oppkjørt i desember. Lys blå løyper som vi sannsynlig ikke får kjørt opp før i februar fordi løype fram til Rotvasstølen krever ca 60 cm snødekke før løypemaskin kan brukes.

Rød løype ligger i vei som nå skal brøytes og som dermed går ut av vårt løypenett. AKL vil prøve å endre løypetrase fram til Rotvasstølen slik at løypenett mot Tonsåsen og Fjellsbygda kan kjøres opp tidligere, men dette er en prosess som innebærer terrenginngrep med gravemaskin der vi er avhengig av tillatelse fra grunneiere og kommunen.  Erfaringsmessig vil det ta minst 2 år før alt er på plass.

AKL ser ingen mulighet for ny løypetrase fra Nordfjellstølen opp mot Bjørgovarden (erstatning for løyper merket rødt) fordi dette krever terrenginngrep tilsvarende bygging av ny vei på grunn av at det er bratt terreng.»

Kart over skiløypene fra Aurdal og Kruk løypelag :

Rød løype går ut ved brøyting av veinettet.

Nedenfor er kart over de løypene som kan kjøres. opp av Aurdal og Kruk løypelag i området fram til ca februar hvis det blir brøytet opp Brattbakken og Øvrelia.
Rødt punkt er dagens vinterparkering. Det er ikke mulig å kjøre inn til løyper mot Fjellsbygda/Tonsåsen fra Rotvasstølen før det er ca 60-70 cm snø dersom løypene forsvinner fra Øvrelia.
Denne vinteren har rekordtidlig snø slik at løypene fra Rotvass kunne kjøres allerede i desember.
Løypelaget laget en rapport om konsekvenser ved brøyting i 2018.
Den sier blant annet:
«Vi har vurdert situasjonen på Nordfjellstølen slik at det kreves vesentlige tiltak for å etablere ny løypetrase fra Vardelie til parkeringsplassen på Nordfjellstølen og ny løypetrase fra Vardelie til Øvre Stølslie.  Begge løyper går i bratt terreng som krever min. 4 m bredde (for å ivareta sikkerhet for skiløpere).  Å legge skiløyper langs brøytet vei prøver vi i størst mulig grad å unngå på grunn av økt fare for ulykker og fordi brøyting medfører stein i skiløypa som ødelegger skiene.»
UA-75775257-1