Veg- og føreforhold

Vei og føremelding uke 4 2020

Det er isføre på deler av vegen.
Vegen ble strødd onsdag 22.1.

Scootertjenesten er i drift.

Ved spørsmål om veien ta kontakt med veilaget.kn@gmail.com

1) Brøyterutiner:

Hovedvegen fra riksvegen til Kalvbakklie og til vinterparkeringen ved Nordfjellstølen blir brøytet ved snøfall på over 10 cm i ukedagene. I helgene blir det brøytet i perioden fredag ettermiddag til søndag ved behov. Brøyter er Jon Olav Espeliødegård mobil 901 42 106.

2) Spørsmål om timekjøring og skilting:

Vegstyret har fått henvendelser om at det er innført timekjøring og skilting av dette. Veglaget har ikke innført timekjøring i Brattbakken eller på andre strekninger av vegen. Skilt om dette er ikke satt opp i veglagets regi. Enkeltpersoner eller brukere av vegen har ikke anledning til å skilte, eller endre regler for vegen. En etablering av timekjøring medfører endret bruk av vegen som etter vedtektene krever behandling i veglagets årsmøte. Vi viser til infoskriv fra september i år der vegstyret presiserer at det er dagens vedtekter som gjelder (se under):

————————-

Informasjon til alle brukere av vegen Kalvbakklie-Nordfjellstølen

Valdres jordskifterett orienterte den 30.04.19 om at dom i sak 17-103313RFA-JFAG var rettskraftig.

Dommen gir 16 hytteeiere «for egen kostnad og risiko rett til å besørge vinterbrøyting av det vegsystem (hovedveg og sidegreiner) som befinner seg på grunnen til gnr. 137, bnr. 2 nord for vinterparkeringsplassen ved Nordfjellstølen».

Saksøkerne har varslet bruksordningssak, men har ennå ikke formelt krevd en slik sak. Jordskifteretten satte frist for å kreve bruksordning til 01.08.19, men etter henvendelse fra saksøkernes advokat ble fristen forlenget til 01.09.19. Bruksordningssak er på det nåværende tidspunkt ikke fremmet for jordskifteretten.

En større gruppe hytteeiere, representert ved advokat Magnus Dæhlin, anfører i brev 09.07.2019 at det ikke er «adgang til å iverksette (…) vinterbrøyting og timeskjøring mv». Det pekes her på flere forhold som gjør at vinterbrøyting ikke kan gjennomføres, bl.a.: «avgjørelsen er uten rettskraftsvirkning for våre parter», «det kreves flertallsvedtak i de veglag til som administrerer bruken av de ulike stikkvegene i området», «vinterbrøyting er uforenelig med ikke-taps garantien i jordskifteloven» og «bruken av skiløype har tidsprioriteten».

Vegstyret har mottatt kopi av dette brevet. Den juridiske situasjonen er fremdeles uavklart hytteeierne imellom.

Gjeldende vedtekter

Veglaget minner om at det er dagens vedtekter som er gjeldende regler for vegen, disse ligger på: http://www.nordfjellstolen.no/?page_id=994

Ekstraordinært årsmøte i veglaget

Med bakgrunn i denne situasjonen innkalte vegstyret til ekstraordinært årsmøte 28.08.19 hvor følgende vedtak ble fattet: «Vegstyret vil i denne saken søke juridisk bistand i de spørsmål som berører veglagets virke- og ansvarsområde slik det er beskrevet i vedtektene». 

Øvrig informasjon: 

VINTERPARKERING
Det er viktig at det ikke parkeres i møteplasser om vinteren. Det må heller ikke parkeres på selve vegen ved  svingen ned fra øvre parkeringsplass, da det sperrer for løypemaskin og brøyting. Vennligst følg skilting og parker på områder avsatt til dette formålet. Feilparkerte biler vil kunne hindre brøyting og løypemaskin.

Hovedvegen fra riksvegen til Kalvbakklie og til vinterparkeringen ved Nordfjellstølen blir brøytet ved snøfall på over 10 cm i ukedagene. I helgene blir det brøytet på fredag og søndag ved behov.  

Ved behov for scooterservice fra vinterparkeringen, kontakt Gjermund Urberg for å bestille transport på 995 46 141, epost hytte-nfs@hotmail.no,  eller bruk kontaktskjema på www.nordfjellstolen.no.

Vegarbeid 2019

Det ble tatt grøfterensk og gruset langs noen strekninger mellom  Kjerringvollen og Tostølkrysset. Fjellvegen har fått gruset enkelte dårlige strekninger. Tidligere i sommer har vegen blitt slåddet, skrapt og bøtet jevnlig. På enkelte strekninger har det også vært kjørt krattknuser.

Ved spørsmål kontakt veilaget.kn@gmail.com

 SMS-BETALINGSSYSTEM I BOMKASSE FRA iNatur

Det er ikke alle som har med seg mynter til bomkasse, og vegstyret har inngått en avtale med iNatur slik at besøkende og dagsturister kan betale med mobilen.
Følg anvisning på skilt og du får kvittering på sms

1219_312_VEGEN KALVBAKKLIE NORDFJELLSTØLEN

PRISER OG SATSER

Følgende satser for bruk av vegen er vedtatt for 2020:

Årskort for hytter på Nordfjellstølen med egen parkering: kr 2050

Årskort med parkering på fellesparkering: kr 2.350

Enkeltbillett: kr.50

Vinterparkering: kr. 30 pr. døgn

Årskort gjelder kun en bil. Gjester og bil nr. to må betale enkeltbillett (sommer og vinter) og parkering (vinter). Vegstyret tilbyr gjestekort, kr 850. Dette inkluderer vinterparkering. Ta kontakt med vegstyret: veilaget.kn@gmail.com

VKR OG TØMMERUTINER

Hytter som får utført tømming av sine septikanlegg med tankbil fra VKR betaler kr 75 i tillegg på årskort.

VKR betaler ikke bompenger når de kjører på private veier. Det er bestiller av tjenesten som skal dekke denne kjøringen.

UA-75775257-1