Ny reguleringsplan Nordfjellstølen

Kommunestyret har samtykket i igangsetting av planarbeid for reguleringsplan for deler av eiendommen Nordfjellstølen basert på innsendt planinitiativ.

Ny reguleringsplan med planID 20240162 vil erstatte gjeldende reguleringsplaner med planID 20130116 og planID 20160129. Det benyttes samme plangrense som i gjeldende plan.

Endring av reguleringsplanen medfører ikke at det skal være en full revisjon av planen.

I korte trekk går planen ut på at eksisterende veg nord for vinterparkeringen ønskes regulert som «sommerveg» pga. utfordrende stigningsforhold. Stigningen i Onsrudbakken er målt opptil 23%. Det medfører en stor sikkerhetsrisiko med vinterbrøytet veg. 

Vegen fra dagens vinterparkering ønskes videre regulert til kombinert formål sommerveg/skiløype, med bestemmelser knyttet til vinterbrøyting, fra dagens regulerte parkeringsplass P4/P5 på plankartet og oppover til eksisterende regulerte skiløype ved Nordfjellstølvegen 558. 

Det vil komme informasjon på kommunens hjemmesider når planforslaget vil legges ut til 1.gangs behandling.

Løype ned Nordfjellstølvegen mot Øverliakrysset
Løypetrasé i Brattbakken fra vinterparkering og oppover

UA-75775257-1