Informasjon til alle brukere av vegen Kalvbakklie-Nordfjellstølen september 2019

Informasjon fra vegstyret 6.september 2019

Valdres jordskifterett orienterte den 30.04.19 om at dom i sak 17-103313RFA-JFAG var rettskraftig. Dommen gir 16 hytteeiere «for egen kostnad og risiko rett til å besørge vinterbrøyting av det vegsystem (hovedveg og sidegreiner) som befinner seg på grunnen til gnr. 137, bnr. 2 nord for vinterparkeringsplassen ved Nordfjellstølen». Saksøkerne har varslet bruksordningssak, men har ennå ikke formelt krevd en slik sak. Jordskifteretten satte frist for å kreve bruksordning til 01.08.19, men etter henvendelse fra saksøkernes advokat ble fristen forlenget til 01.09.19. Bruksordningssak er på det nåværende tidspunkt ikke fremmet for jordskifteretten.

En større gruppe hytteeiere, representert ved advokat Magnus Dæhlin, anfører i brev 09.07.2019 at det ikke er «adgang til å iverksette (…) vinterbrøyting og timeskjøring mv». Det pekes her på flere forhold som gjør at vinterbrøyting ikke kan gjennomføres, bl.a.: «avgjørelsen er uten rettskraftsvirkning for våre parter», «det kreves flertallsvedtak i de veglag til som administrerer bruken av de ulike stikkvegene i området», «vinterbrøyting er uforenelig med ikke-taps garantien i jordskifteloven» og «bruken av skiløype har tidsprioriteten». Vegstyret har mottatt kopi av dette brevet.

Veglaget minner om at det er dagens vedtekter som er gjeldende regler for vegen, disse ligger på: http://www.nordfjellstolen.no/?page_id=994

Ekstraordinært årsmøte i veglaget

Med bakgrunn i denne situasjonen innkalte vegstyret til ekstraordinært årsmøte 28.08.19 hvor følgende vedtak ble fattet: «Vegstyret vil i denne saken søke juridisk bistand i de spørsmål som berører veglagets virke- og ansvarsområde slik det er beskrevet i vedtektene».

Brøyting av vegen Kalvbakklie Nordfjellstølen 2019-2020

Hovedvegen fra riksvegen til Kalvbakklie og til vinterparkeringen ved Nordfjellstølen blir brøytet ved snøfall på over 10 cm i ukedagene. I helgene blir det brøytet på fredag og søndag ved behov.

Scooterservice

Det blir scooterservice fra vinterparkeringen på vanlig måte. Kontakt Gjermund Urberg for å bestille transport på 995 46 141, epost hytte-nfs@hotmail.no,  eller bruk kontaktskjema på www.nordfjellstolen.no. Der finner du også informasjon om veg, vær og føreforhold.

Vegarbeid høsten 2019

Det blir foretatt grøfterensk og grusing på vegen i uke 36 og 37 mellom Kjerringvollen og Tostølkrysset. Tidligere i sommer har vegen blitt slåddet, skrapt og bøtet jevnlig. På enkelte strekninger har det også vært kjørt krattknuser.

Ved spørsmål kontakt veilaget.kn@gmail.com

 Husk SMS-BETALINGSSYSTEM I BOMKASSE

Det er ikke alle som har med seg mynter til bomkasse, og vegstyret har inngått en avtale med SMS-pass slik at besøkende og dagsturister kan betale med mobilen.

UA-75775257-1